Zdravotnické předpisy

 

MED 1 Zrušeno.


MED 2 LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

MED 2.1 Za zdravotní rizika při provádění sportu odpovídá závodník, pořadatel a trenér (cvičitel).

MED 2.2 Povinnost lékařské prohlídky stanoví v rozpise soutěže řídící orgán, resp. pořadatel soutěže. Potvrzení o zdravotním stavu by měl vždy vyžadovat pořadatel u soutěží dálkového plavání na trati 25 km a maratónských závodů (viz pravidlo OWS 1.1.2).

MED 2.3 Potvrzení o zdravotním stavu vyžaduje trenér (cvičitel) u všech sportovců, kteří jsou v soustavném tréninku a zúčastňují se soutěží. Lékařské prohlídky sportovců zúčastňujících se celostátních mistrovských soutěží provádějí zpravidla odborní tělovýchovní lékaři, u ostatních sportovců praktičtí lékaři.

MED 2.4 Lékařská prohlídka platí jeden rok. Doporučení k rozsahu prohlídky je obsaženo v pravidlech FINA 2.1.1 až 2.2.


MED 3 LÉKAŘSKÁ PÉČE PŘI ZÁVODECH

Za zdravotnické zabezpečení soutěže odpovídá pořadatel. Rozsah zdravotnického zabezpečení konzultuje s řídícím orgánem soutěže, případně odborným tělovýchovným lékařem.

MED 3.1 Pro soutěže FINA a mistrovské soutěže ČR je třeba stanovit lékaře závodu, který zodpovídá za lékařská opatření v souvislosti se soutěží. Lékaře závodu navrhuje pořadatel a schvaluje zdravotní komise a Bureau FINA (u mistrovských soutěží ČR sekretariát ČSPS).

MED 3.2 K povinnostem lékaře závodu FINA patří:

MED 3.2.1 Sledování hygieny a zdravotní nezávadnosti vody v plaveckém bazénu i ve všech přilehlých prostorách, například v šatnách, sprchách, převlékárnách a na toaletách.

MED 3.2.2 Lékařský dozor nad soutěžícími, k němuž patří také záznam všech zranění a nemocí a dohled na ošetřovnu, vybavenou veškerým nezbytným vybavením pro první pomoc a zdravotnickým materiálem.

MED 3.2.3 Zajištění dodržování zákazu kouření v prostoru krytého bazénu, včetně tribuny a prostorů pro diváky.

MED 3.2.4 Pomoc lékařům hostujících družstev ve styku s pohotovostním ošetřením, při nezbytné hospitalizaci a získávání potřebných léků.

MED 3.2.5 Působí jako lékař závodníků, jejichž družstva nemají svého vlastního lékaře.

MED 3.2.6 Při soutěžích v ČR plní úkoly, dané pravidlem MED 3.2.2, 3.2.4 a 3.2.5. Specifické úkoly při soutěžích na otevřených vodách jsou uvedeny v pravidlech OWS 3.373.40.

MED 3.2.7 Náklady na zdravotnické zabezpečení soutěží nese pořadatel, náklady ošetření zdravotní pojišťovna sportovce.


MED 4 DOPINGOVÁ KONTROLA

MED 4.1 Doping je přísně zakázaný a je definován jako užívání nebo podávání jakékoli zakázané substance plavci nebo zakázaného postupu podle pravidel FINA.

MED 4.2 Ustanovení pravidla MED 4 musí dodržovat všechny členské federace FINA. Pravidla členských svazů FINA musí obsahovat ustanovení o tom, že je nutné dodržovat všechna pravidla FINA, včetně pravidel o dopingové kontrole. Tato pravidla musí také obsahovat úplná pravidla pro doping, aby byli členové informováni o svých právech, o postupech odběrů vzorků pro dopingovou kontrolu a o disciplinárních opatřeních a sankcích. Členské svazy podají FINA zprávu o všech případech použití dopingových prostředků v oblasti jejich působnosti.

MED 4.3 Zjištění zakázané látky anebo jejích metabolitů ve vzorku moči, nebo krve závodníka představuje porušení pravidel, a ten, kdo pravidla poruší, bude potrestán. Krevní doping, farmakologická, chemická nebo fyzikální manipulace se vzorkem moči, nebo krve jsou také porušením pravidel a musí být potrestány.

MED 4.4 Dopingovou kontrolu je možno provést kdykoli, při závodech nebo mimo závody, na jakémkoli místě, kde se závodník zdržuje.

MED 4.4.1 Všichni plavci, kteří vytvoří světový rekord při soutěži FINA, se podrobí dopingové kontrole. Doporučuje se, aby členské svazy, které předpokládají, že při jejich závodech budou vytvořeny nové světové rekordy, prováděly dopingovou kontrolu.

MED 4.4.2 Dopingová kontrola je povinná při olympijských hrách, mistrovstvích světa s výjimkou mistrovství světa v kategorii Masters, při mistrovstvích světa juniorů, kontinentálních mistrovstvích a při všech ostatních akcích FINA .

MED 4.4.3 Závodník se musí podrobit dopingové kontrole, kdykoli jej o to pověřený činovník požádá. Všichni soutěžící, kteří se zúčastní závodů podle pravidel FINA (ČSPS), dávají tichý souhlas s podrobením se dopingové kontrole. Odmítne-li závodník podrobit se dopingové kontrole, nebo nedostaví-li se na požádání k odběru vzorku, jedná se s ním, jako by výsledek testu byl pozitivní.


MED 4.5 Zakázané látky a postupy

Seznam zakázaných látek a postupů vydává Mezinárodní olympijský výbor, Zdravotní komise FINA. Pro dopingové kontroly v České republice vydává seznam Antidopingový výbor ČR. Seznamy jsou k dispozici na sekretariátu ČSPS.

MED 4.6 Pravidla MED 4.6 až MED 4.15 stanoví zabezpečení dopingové kontroly a postup jejího provádění při OH, MS, ME a dalších závodech FINA.

Postup při kontrole dopingu v ČR vychází z obdobných postupů při OH a MS a je obsažen ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydanou Antidopingovým výborem ČR. Směrnici a každou její novelu vhodnou formou (zpravidla ve Zpravodaji) zveřejňuje sekretariát ČSPS.

MED 4.16 Dopingovou kontrolu mimo závody může FINA provádět v kterékoliv členské zemi podle platných zákonů. Obdobnou dopingovou kontrolu může provádět Exekutiva pro kontrolu dopingu AV ČR. Tato dopingová kontrola se zaměřuje na anabolika a jiné substance, ovlivňující zjištění anabolik.

FINA a Antidopingový výbor vedou registr závodníků podléhajících dopingové kontrole mimo soutěž.


MED 4.17 Sankce

MED 4.17.1 Je-li výsledek testů u některého závodníka pozitivní, musí výkonný výbor FINA (ČSPS) uplatnit sankce.

MED 4.17.2 Plavci, který bude mít pozitivní výsledek testu A, může výkonný výbor prozatímně zakázat závodní činnost až do skončení šetření.

MED 4.17.3 Před vynesením konečného rozhodnutí musí být závodníkovi (případně i jiným zúčastněným osobám) poskytnuto slyšení. Při šetření je třeba brát v úvahu okolnosti a známé skutečnosti daného případu. Doporučuje se také konzultovat pozitivní test s vedoucím příslušné laboratoře, která ohlásila pozitivní výsledek testu.

MED 4.17.4 Sankce jsou tyto:

MED 4.17.4.1 Anabolické steroidy, stimulancia příbuzná amfetaminu, kofein, diuretika, beta-blokátory, narkotická analgetika:

- 2 roky při prvním přestupku

- doživotní zákaz při druhém porušení pravidel

MED 4.17.4.2 Efedrin, fenylpropanolamin, kodein atd. (podávané orálně na potlačení kašle nebo utišení bolesti ve spojení s decongescii nebo antihistaminiky):

- 3 měsíce při prvním přestupku

- 2 roky při druhém přestupku

- doživotní zákaz při třetím přestupku

MED 4.17.5 Dopustí-li se přestupku člen družstva (štafety), vztahují se na něho sankce dle pravidla MED 4.17.4 a družstvo je v soutěži diskvalifikováno.

MED 4.17.6 Jakmile se zjistí, že nějaká osoba, například kouč, trenér nebo lékař, pomohla plavci při neoprávněném užití léku, nebo mu poradila, aby lék užil, nebo jestliže nějaká osoba o užití léku ví a neohlásila je FINA (ČSPS), bude potrestána zákazem výkonu funkce na doživotí.

MED 4.17.7 Závodník, potrestaný za porušení dopingových pravidel může být požádán, aby se před povolením dalších startů dostavil k dopingové kontrole.