Všeobecná pravidla

 

Všeobecná pravidla obsahují základní ustanovení FINA pro soutěže v plavání, plavání na otevřených vodách, skocích do vody, vodním pólu a synchronizovaném plavání.

Výklad pravidel FINA, nebo kterékoliv jiné otázky, pro níž není v pravidlech FINA ustanovení, přísluší kongresu FINA, jehož rozhodnutí je konečné.

FINA uznává "národní" úpravy pravidel pro soutěže, pořádané členskými federacemi, ale doporučuje všem svým členům držet se co nejvíce textu pravidel FINA.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny oddíly (kluby) a členy Českého svazu plaveckých sportů. Veškeré soutěže v plavání, pořádané v ČR se musí těmito pravidly řídit, bez ohledu na to, která organizace soutěž pořádá. Výklad pravidel provádí Výkonný výbor ČSPS.


GR 0 ŘÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORTŮ

GR 0.1 V celosvětovém měřítku je jediným oprávněným orgánem pro vrcholné řízení plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, vodní pólo, synchronizované plavání, plavání na otevřených vodách a soutěže Masters) Mezinárodní plavecká federace (Federation Internationale de Natation - FINA).

GR 0.2 V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů Evropská liga plavání (Ligue Europénne de Natation).

GR 0.3 V České republice je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové a zimní plavání a soutěže Masters) Český svaz plaveckých sportů (ČSPS).


GR 1 OPRÁVNĚNOST SOUTĚŽENÍ

GR 1.1 Každý závodník, který se chce zúčastnit soutěží, musí být registrován u své národní federace (viz. Registrační řád ČSPS).


GR 2 MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Pravidlo stanoví podmínky pro členství klubů a jednotlivců v národních federacích a účast v mezinárodních soutěžích včetně postupu při změně státní příslušnosti.

GR 2.3. Závodník, který se dočasně nebo trvale přestěhuje do jiné země, může být členem klubu plavecké federace nové země svého bydliště. (viz Registrační a Přestupní řád ČSPS).

GR 3 ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

GR 3.1. Soutěží v zahraničí se může zúčastnit jen závodník, který je členem plavecké federace své země. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na rozhodčí, činovníky, trenéry a vedoucí.

GR 3.2. Všechny soutěže musí být povoleny členskou plaveckou federací v zemi konání soutěže a všichni účastníci soutěže musí mít povolení ke startu od své národní federace (viz Soutěžní řád ČSPS).

GR 3.3. V případě sporu, jsou rozhodující pravidla a řády té federace nebo kontinentální organizace, v jejíž pravomoci se soutěž pořádá. Výjimku tvoří olympijské hry a mistrovství světa a soutěže FINA, kde platí pravidla FINA.


GR 4 NEOPRÁVNĚNÉ VZTAHY

Pravidlo zakazuje účast v soutěžích, pořádaných zemí, která není členem FINA resp. má pozastavené členství a sankce za nedodržení tohoto zákazu resp. jiná porušení pravidel ze strany členských federací.


GR 5 PLAVECKÉ ÚBORY

GR 5.1 Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný pro plavecké soutěže (plavky, čepičky, brýle), na kterých nesmí mít žádné nevhodné znaky.

GR 5.2 Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu.

GR 5.3 Vrchní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže závodníka v nevhodném úboru a s nevhodným tetováním na těle závodníka neodpovídajícím těmto pravidlům.

GR 5.4 Předtím, než je plavecký úbor nové konstrukce, vzhledu nebo vyrobený z nového materiálu použit v závodech, musí takový úbor předložit výrobce FINA a obdržet její schválení.

Poznámka ČSPS: další upřesnění v pravidlech BL 7, BL 8.


GR 6 REKLAMA

GR 6.1 Reklama ve formě označení výrobce plaveckého oblečení tj. plavek, čepičky, brýlí a sportovního oblečení, oficiálního oblečení, sportovního obutí, ručníku a sportovních kabel se řídí pravidly BL 7. Dvoudílné plavky jsou považovány vzhledem k reklamě za jeden úbor. Jako reklama se nepovažuje jméno závodníka, vlajka a znak státu za který závodník plave.

GR 6.2 Jakákoliv reklama na těle závodníka není dovolena.

GR 6.3 Reklama na tabák a alkohol je zakázána.

GR 6.4 Pro soutěže pořádané LEN stanoví LEN vlastní pravidla pro reklamu, ale v souladu s pravidlem GR 6.1

GR 6.5 Pro soutěže, pořádané v České republice může ČSPS stanovit vlastní omezení reklam, které vydá formou závazného předpisu a vhodnou formou zveřejní.


GR 7 DISKVALIFIKACE A UMÍSTĚNÍ

GR 7.1 Každý přihlášený závodník může být nahrazen na technické poradě jiným přihlášeným závodníkem.

GR 7.2 Závodníci nebo družstvo mohou ve všech soutěžích, s výjimkou vodního póla, odvolat svoji účast v semifinále nebo finále, do kterého se kvalifikovali, a to do 30 minut od vyhlášení výsledků rozplaveb nebo semifinále. Odhláška závodníka mimo stanovené termíny nebo nenastoupení ke startu se trestá pokutou (v soutěžích FINA 100,- SFr za jednotlivce a 200,- SFr za štafetu). Finanční plnění při soutěžích v ČR stanoví Soutěžní řád příp. rozpis soutěže.

GR 7.3 Týká se pouze vodního póla.

GR 7.4 Je-li závodník, který se zúčastnil semifinálové nebo finálové soutěže v plavání, skocích do vody, nebo synchronizovaném plavání, diskvalifikován z jakéhokoli důvodu, včetně lékařské kontroly, bude jeho umístění přiznáno nejbližšímu dalšímu závodníkovi v pořadí a všichni následující závodníci ve finále postoupí o jedno místo. Dojde-li k diskvalifikaci po udělení cen, budou ceny vráceny a předány dalším závodníkům.

GR 7.5 Pokud se závodník dopustí přestupku po chybě rozhodčího, může závodníkovi být tento přestupek prominut.


GR 8 ZÁKAZ KOUŘENÍ

Při všech mezinárodních soutěžích a soutěžích konaných v ČR platí zákaz kouření v prostorách určených pro závodníky, a to jak před soutěží, tak v jejím průběhu.


GR 9 OLYMPIJSKÉ HRY, MISTROVSTVÍ SVĚTA, MISTROVSTVÍ EVROPY A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE FINA

GR 9.1 Organizace

GR 9.1.1 Pouze FINA má právo organizovat mistrovství světa a závody FINA a pouze LEN mistrovství Evropy v plavání, skocích do vody, vodním pólu, synchronizovaném plavání a plavání v otevřených vodách.

GR 9.1.2 Bureau (výkonný výbor) FINA resp. LEN je zmocněn stanovit pravidla a předpisy pro úspěšný průběh těchto mistrovství.

GR 9.1.3 Podmínky pro organizaci soutěží v ČR stanoví Soutěžní řád ČSPS a Sportovně technické dokumenty (STD) příslušného roku.