Pravidla plavání

 

SW 1 ŘÍZENÍ ZÁVODŮ

SW 1.1 V pravomoci řídící komise, jmenované výborem FINA (FINA Bureau), je rozhodování o všech záležitostech, u kterých pravidla výslovně neurčují, že o nich rozhoduje vrchní rozhodčí, rozhodčí nebo jiní činovníci. Řídící komise má také pravomoc odložit konání závodu a vydávat další pokyny v souladu s pravidly. Práva a povinnosti pořadatele resp. řídícího orgánu u soutěží v České republice stanoví Soutěžní řád plavání, vydaný ČSPS.

SW 1.2 Při olympijských hrách, mistrovství světa a světovém poháru jmenuje FINA sbor rozhodčích minimálně v tomto složení :
vrchní rozhodčí (1)
kontrolor technického zabezpečení (1)
startéři (2)
vrchní obrátkoví rozhodčí (2, 1 na každém konci bazénu)
obrátkoví rozhodčí (po 1 na každém konci dráhy)
rozhodčí plaveckých způsobů (4)
vrchní časoměřič (1)
zapisovatel (1)
tajemníci závodu (2)
obsluha u lana pro zachycení chybného startu (1)
hlasatel (1)

SW 1.2.2 Pro všechny ostatní mezinárodní závody jmenuje řídící orgán sbor rozhodčích ve stejném počtu činovníků.

SW 1.2.3 Není-li k dispozici zařízení pro automatické měření času, musí je nahradit vrchní časoměřič, 3 časoměřiči na každou dráhu a další dva časoměřiči.

SW 1.2.4 Vrchní cílový rozhodčí a cíloví rozhodčí jsou vyžadování pokud není k dispozici automatické zařízení pro měření času a nebo 3 časoměřiči s digitálními stopkami pro každou dráhu

SW 1.2.5.1 Pro mistrovské soutěže v ČR jmenuje sekce plavání následující sbor rozhodčích (při použití elektronického měření času):
vrchní rozhodčí (2)
vrchní časoměřič (2) - z toho jeden zodpovídá za počítačové zpracování výsledků
startér (2)
časoměřiči (1 pro každou dráhu + 2 náhradní časoměřiči)
vrchní cílový rozhodčí (1)
cíloví rozhodčí (1 na každé straně)
vrchní obrátkový rozhodčí (1)
obrátkoví rozhodčí (1 pro každou dráhu)
rozhodčí plaveckých způsobů (2)
hlasatel (1)
vedoucí protokolu (1)
rozhodčí elektronického časoměrného zařízení (1)
pomocný startér (1)

SW 1.2.5.2 Při soutěžích v České republice jmenuje pořadatel tento minimální sbor rozhodčích:
vrchní rozhodčí (1)
vrchní časoměřič (1)
startér (1) Pozn.: Může být současně jako druhý rozhodčí plaveckých způsobů.
časoměřiči (1 pro každou dráhu
vrchní cílový rozhodčí (1)
cíloví rozhodčí (1 na každé straně)
obrátkoví rozhodčí (1 na každé 2 dráhy)
rozhodčí plaveckých způsobů (1)

SW 1.2.6 Pokud není ve výjimečných případech při MČR použito elektronické měření času, jmenuje sekce plavání sbor rozhodčích podle pravidla SW 1.2.5.1 s následujícími úpravami:
časoměřiči (3 pro každou dráhu + 2 náhradní časoměřiči)
cíloví rozhodčí (2 na každé straně)

SW 1.3 Plavecký bazén, kde se mají konat závody olympijských her a mistrovství světa, a jeho technické zařízení musí být v dostatečném časovém předstihu před konáním závodů schválen delegátem FINA ve spolupráci s členem technické komise plavání (Technical Swimming Committee).

SW 1.4 Používá-li televize videozařízení pro záznam pod vodou, musí být ovládáno dálkově. Zařízení nesmí bránit plavcům ve výhledu ani překážet při plavání, měnit rozměry a uspořádání bazénu nebo narušovat předepsané značení dle pravidel FINA.


SW 2 SBOR ROZHODČÍCH

SW 2.1 Vrchní rozhodčí

SW 2.1.1 Vrchní rozhodčí plně řídí a kontroluje všechny rozhodčí, informuje je o všech zvláštních ustanoveních, včetně rozpisů, platných pro dané závody. Uplatňuje při tom pravidla a rozhodnutí FINA (ČSPS). Rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu soutěže, discipliny nebo závodu, jejichž konečné řešení není upraveno pravidly nebo rozpisem soutěže.

SW 2.1.2 Vrchní rozhodčí je oprávněn kdykoli zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel FINA (ČSPS). Posuzuje všechny protesty, týkající se probíhající soutěže, pokud tato pravomoc není svěřena jury.

SW 2.1.3 Neshoduje-li se rozhodnutí vrchního cílového rozhodčího s naměřenými časy, rozhoduje o umístění závodníků s konečnou platností vrchní rozhodčí. Je-li k dispozici a v provozu zařízení pro automatické měření času, používá se v souladu s pravidlem SW 13.

SW 2.1.4 Vrchní rozhodčí zajistí, aby všichni potřební rozhodčí byli před zahájením závodu na svých místech. Může pověřit náhradníky za rozhodčí nepřítomné, neschopné působit v dané funkci, nebo ty, u nichž se zjistí, že nepracují dobře. Považuje-li to za potřebné, může pověřit výkonem funkce i další rozhodčí.

SW 2.1.5 Před každým startem vrchní rozhodčí signalizuje krátkými hvizdy plavcům, že se mají svléknout do plavek, na následující dlouhý hvizd mají závodníci zaujmout svá místa na startovních blocích. Při závodě na znak a při polohové štafetě musí závodníci ihned skočit do vody a při druhém dlouhém hvizdu se neprodleně připravit ke startu (uchopit se madel). Jakmile jsou plavci a rozhodčí připraveni ke startu, dá vrchní rozhodčí napjatou paží znamení startérovi k provedení startu. Paži nechá vztyčenou do doby provedení startu.

SW 2.1.6 Vrchní rozhodčí může diskvalifikovat každého plavce za porušení pravidel, které sám zpozoroval. Vrchní rozhodčí může také diskvalifikovat plavce za porušení pravidel, které mu bylo oznámeno jiným delegovaným rozhodčím. Rozhodnutí vrchního rozhodčího podléhají všechny diskvalifikace.


SW 2.2 Kontrolor technického zabezpečení

Týká se soutěží FINA a LEN,. Je zodpovědný za činnost automatického časoměrného zařízení včetně video – backup systému, provádí kontrolu předávek štafet, kontrolu odhlášek a vytištěných výsledků.

SW 2.3 Startér

SW 2.3.1 Startér plně řídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhodčím předán (SW 2.1.5), až do provedení startu. Start musí proběhnout v souladu s pravidlem SW 4.

SW 2.3.2 Startér oznámí vrchnímu rozhodčímu plavce, kteří zdržují start, svévolně nerespektují jeho pokyny, či se jinak nevhodně chovají na startu. Diskvalifikovat plavce za zdržování, svévolné neuposlechnutí pokynů nebo nevhodné chování může jen vrchní rozhodčí. Taková diskvalifikace se nepovažuje za chybný start.

SW 2.3.3 Startér je oprávněn určit je-li start správný, rozhodnutí podléhá pouze vrchnímu rozhodčímu.

Jestliže při použití pravidla dvou startů nebyl podle názoru startéra první start proveden správně, vrátí plavce po startovním signálu zpět.

SW 2.3.4 Startér stojí při startu po straně bazénu přibližně pět metrů od startovní stěny tak, aby jej časoměřiči viděli a závodníci i rozhodčí slyšeli startovní povel.

Pozn.: Při znakovém startu stojí na úrovni startovní stěny.


SW 2.4 Pomocný startér

SW 2.4.1 Pomocný startér shromáždí plavce před každým závodem a organizuje jejich příchod na startovní plošinu.

SW 2.4.2 Pomocný startér oznámí vrchnímu rozhodčímu jakékoliv porušení pravidla o reklamě (GR 6 a BL 7) a plaveckých úborech (BL 8)a nepřítomnost plavce po výzvě k prezentaci.


SW 2.5 Vrchní obrátkový rozhodčí

SW 2.5.1 Vrchní obrátkový rozhodčí řídí obrátkové rozhodčí a sleduje správné plnění jejich povinností v průběhu soutěže.

SW 2.5.2 Vrchní obrátkový rozhodčí převezme hlášení o jakémkoliv porušení pravidel, které zpozorovali obrátkoví rozhodčí a ihned je předá vrchnímu rozhodčímu.


SW 2.6 Obrátkoví rozhodčí

SW 2.6.1 Na každé straně bazénu sleduje obrátky vždy jeden obrátkový rozhodčí pro každou dráhu.

Při soutěžích v ČR může být na startovní straně touto funkcí pověřen časoměřič.

SW 2.6.2 Obrátkoví rozhodčí sledují dodržování příslušných pravidel pro obrátky, počínaje začátkem posledního záběru pažemi před dotykem na stěně a konče dokončením prvního záběru pažemi po obrátce. Obrátkoví rozhodčí na startovní straně sledují dodržování příslušných pravidel od startu až po dokončení prvního záběru pažemi po startu. Obrátkoví rozhodčí na cílové straně bazénu sledují také ukončení závodu podle pravidel, platných pro příslušnou disciplinu.

SW 2.6.3 V závodech jednotlivců na 800 a 1500 metrů volný způsob obrátkoví rozhodčí na obrátkové straně bazénu zaznamenávají počet uplavaných délek bazénu a informují plavce o zbývajícím počtu délek bazénu pomocí tabulek s čísly. Je možno použít poloautomatické elektronické zařízení včetně podvodního displeje.

SW 2.6.4 Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu při závodech jednotlivců na 800 a 1500 m volný způsob musí dát zvukový signál, jakmile plavci v jeho dráze zbývají dvě délky plus pět metrů do cíle. Signál může být zopakován po obrátce, dokud plavec nedoplave k 5ti metrové značce na lajně. Signál může být dán píšťalou nebo zvoncem.

SW 2.6.5 Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu rozhoduje při štafetových závodech, zda se startující plavec dotýká startovního bloku v okamžiku, kdy se předcházející závodník jeho družstva dotkne startovní stěny. Použije-li se automatické zařízení pro měření času s posuzováním odskoku při štafetách, musí být v souladu s ustanovením pravidla SW 13.1.

SW 2.6.6 Obrátkoví rozhodčí musí ohlásit jakékoliv porušení pravidel na podepsaných lístcích s označením závodu, čísla dráhy a druhu porušení pravidel, které doručí vrchnímu obrátkovému rozhodčímu. Ten neprodleně tuto skutečnost musí ohlásit vrchnímu rozhodčímu.


SW 2.7 Rozhodčí plaveckých způsobů

SW 2.7.1 Rozhodčí plaveckých způsobů se v průběhu závodu pohybují po obou delších stranách bazénu.

SW 2.7.2 Rozhodčí plaveckých způsobů sledují dodržování příslušných pravidel pro daný plavecký způsob. Zároveň sledují také správnost provedení obrátek a dohmatů v cíli a tím pomáhají obrátkovým rozhodčím.

SW 2.7.3 Jakékoli porušení pravidel hlásí rozhodčí plaveckých způsobů vrchnímu rozhodčímu písemně s uvedením závodu, čísla dráhy, jména plavce a přestupku.

SW 2.7.4 Není-li určen zvláštní rozhodčí pro obsluhu záchytného lana, obsluhují záchytné lano, které spustí při chybném startu na pokyn vrchního rozhodčího.


SW 2.8 Vrchní časoměřič

SW 2.8.1 Vrchní časoměřič určuje časoměřičům dráhy, za něž budou odpovídat. Není-li použito automatické časoměrné zařízení, musí být určeni tři časoměřiči pro každou dráhu. Pokud není použito automatické časoměrné zařízení je třeba určit ještě dva náhradní časoměřiče, kteří nahradí časoměřiče, jehož stopky se nerozběhly nebo se zastavily během závodu, nebo který není z jakéhokoli jiného důvodu schopen měřit čas. Použije-li se trojích digitálních stopek na každé dráze, určuje se výsledné umístění podle časů.

SW 2.8.2 Vrchní časoměřič u sebe soustředí tiskopisy (startovní lístky) od všech časoměřičů, na nichž je zaznamenán čas i mezičasy. V případě potřeby má právo kontrolovat stopky časoměřičů.

SW 2.8.3 Vrchní časoměřič zaznamená nebo překontroluje naměřený čas, zapsaný na startovním lístku pro každou dráhu.

Při soutěžích v ČR kontroluje rovněž, zda naměřené časy odpovídají stanovenému pořadí cílovými rozhodčími.


SW 2.9 Časoměřiči

SW 2.9.1 Časoměřič měří čas plavce na dráze, která mu byla přidělena, v souladu s ustanovením pravidla SW 11.3. Při použití automatického nebo poloautomatického časoměrného zařízení spíná spínací tlačítko při dotyku v cíli, nebo při obrátce dle pokynů VR.

Při soutěžích v České republice časoměřič zároveň vykonává funkci obrátkového rozhodčího na startovní straně bazénu dle pravidla SW 2.6.

SW 2.9.2 Časoměřič spustí stopky při startovním povelu a zastaví je, jakmile plavec v jeho dráze ukončí závod. Při závodech delších než 100 metrů měří a zaznamenává mezičasy.

(Vrchní časoměřič může rozhodnout, že při závodech na 25 m bazénu měří časoměřiči mezičasy na každých 50 m.)

SW 2.9.3 Ihned po ukončení závodu zapíší časoměřiči v každé dráze časy ze svých stopek na startovní lístek, který předají vrchnímu časoměřiči. Na vyzvání vrchního rozhodčího nebo vrchního časoměřiče předloží stopky ke kontrole. Časoměřič vynuluje stopky až na dlouhý hvizd vrchního rozhodčího.

SW 2.9.4 Jestliže není k dispozici videozařízení, musí být dráhy obsazeny časoměřiči stejně jako při ručním měření (3 na každé dráze). Pro soutěže v ČR platí ustanovení pravidla SW 1.2.5.x.

SW 2.9.5 Náhradní časoměřič měří vždy čas prvního závodníka přerušovacím zařízením a čas posledního závodníka zastavením stopek, pokud mu vrchní rozhodčí nedá jiný pokyn.
Na pokyn vrchního rozhodčího nahradí časoměřiče, jehož stopky se nerozběhly nebo zastavily během závodu, nebo časoměřiče, který není z jakéhokoliv důvodu schopen měřit čas.SW 2.10 Vrchní cílový rozhodčí

SW 2.10.1 Vrchní cílový rozhodčí přidělí místo každému cílovému rozhodčímu a určí, o kterém pořadí v cíli má rozhodovat.

SW 2.10.2 Vrchní cílový rozhodčí po závodě shromáždí podepsané cílové záznamy s výsledky od všech cílových rozhodčích a stanoví výsledné umístění, které předá přímo vrchnímu rozhodčímu (při soutěžích v ČR vrchnímu časoměřiči).

SW 2.10.3 Používá-li se ke stanovení konečného pořadí zařízení pro automatické měření času, musí vrchní cílový rozhodčí ohlásit po každém závodě pořadí zaznamenané tímto zařízením.

SW 2.10.4 Výsledné pořadí se určí následujícím způsobem:
a) shoduje-li se pořadí zaznamenané všemi cílovými rozhodčími nebo jejich absolutní většinou, platí toto pořadí
b) shoduje-li se pořadí alespoň relativní většiny rozhodčích, platí toto pořadí
c) není-li dosaženo na jednotlivých místech alespoň relativní většiny, přidá vrchní cílový rozhodčí svůj lístek k jejímu možnému vytvoření
d) nelze-li určit pořadí na všech místech ani podle bodu c), určí pořadí na sporných místech podle naměřených časů vrchní časoměřič


SW 2.11 Cíloví rozhodčí

SW 2.11.1 Cíloví rozhodčí jsou umístěni na vyvýšených místech v rovině cílové stěny tak, aby měli vždy nerušený výhled na celý bazén a cílovou stěnu.

SW 2.11.2 Po každém závodě rozhodnou cíloví rozhodčí o pořadí a určí umístění závodníků podle toho, které dráhy jim byly přiděleny.

SW 2.11.3 Při soutěžích v ČR se používá následující způsob:
Po každé rozplavbě cíloví rozhodčí určí umístění závodníků tak, že zapíší čísla drah v tom pořadí, v jakém viděli závodníky doplavat do cíle. Zakroužkováním označí čísla drah, kde viděli závodníky doplavat do cíle současně.SW 2.12 Vedoucí protokolu

Při soutěžích v ČR vykonává zpravidla tuto činnost VČ

SW 2.12.1 Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledků vydaných počítačem nebo výsledků naměřených časoměřiči a záznamů o umístění v každém závodě, předaných vrchním rozhodčím. Výsledky si nechá podepsat od vrchního rozhodčího.

SW 2.12.2 Vedoucí protokolu kontroluje odstoupení závodníků z rozplaveb nebo z finále. Zaznamenává všechny vytvořené rekordy, zajistí vystavení rekordních protokolů a zpracování kompletních výsledků soutěže.


SW 2.13 Způsob rozhodování

SW 2.13.1 Každý z rozhodčích rozhoduje sám za sebe a nezávisle na ostatních, pokud není v pravidlech plavání stanoveno jinak.


SW 3 PŘIDĚLENÍ DRAH V ROZPLAVBÁCH, SEMIFINÁLE A VE FINÁLE

Při závodech olympijských her, mistrovství světa, kontinentálních mistrovství i jiných soutěží FINA se startovní dráhy přidělují takto:

SW 3.1 Rozplavby

SW 3.1.1 Na přihláškách jsou uvedeny nejlepší dosažené časy za předcházejících dvanáct měsíců (pokud rozpis soutěže nestanoví jinak) a plavci jsou pak seřazeni podle těchto časů. Plavci, u nichž nejsou v přihlášce časy uvedeny, se považují za nejpomalejší a zařadí se na konec seznamu. Nasazení na dráhy se u plavců se stejnými časy určí losem. Dráhy v rozplavbě se závodníkům přidělí postupem, stanoveným v pravidle SW 3.1.2. Do rozplaveb jsou plavci zařazováni takto:

SW 3.1.1.1 Je-li rozpisem soutěže určena jen jedna rozplavba nebo počet přihlášených nepřekročí počet drah v bazénu, přidělují se dráhy jako ve finále a závod se plave v čase, stanoveném v rozpise soutěže pro finále.

SW 3.1.1.2 Jsou-li v závodě dvě rozplavby, plave nejrychlejší z plavců ve druhé rozplavbě, druhý nejrychlejší plavec v první rozplavbě, další nejrychlejší opět ve druhé rozplavbě, další v první rozplavbě atd.

SW 3.1.1.3 Jsou-li v závodě tři rozplavby, bude nejrychlejší z plavců zařazen do třetí rozplavby, druhý nejrychlejší do druhé rozplavby a třetí nejrychlejší plavec do první rozplavby. Čtvrtý nejrychlejší plavec bude plavat ve třetí rozplavbě, pátý ve druhé, a šestý v první, sedmý nejrychlejší ve třetí rozplavbě atd.

SW 3.1.1.4 Jsou-li v závodě čtyři nebo více rozplaveb, zařazují se plavci do tří posledních rozplaveb podle ustanovení pravidla SW 3.1.1.3. Ostatní plavci budou zařazeni do rozplaveb a na dráhy dle nahlášených časů v souladu s pravidlem SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 Výjimka: Jsou-li v jednom závodě dvě nebo více rozplaveb, musí být v každé rozplavbě zařazeni nejméně tři plavci. Pozdější odhlášení závodníků však může počet plavců v rozplavbě snížit i na méně než na tři.

SW 3.1.2 Kromě závodů na 50 metrů v 50 m bazénu se plavcům přidělují dráhy podle následujícího postupu (dráha číslo jedna je na pravé straně bazénu, stojíme-li na startovní straně):
Nejrychlejší plavec nebo družstvo plave v prostřední dráze bazénu s lichým počtem drah, v dráze číslo 3 u bazénu s 6 drahami resp. v dráze číslo 4 u bazénu s 8 nebo 10 drahami. Plavec s druhým nejrychlejším časem plave vlevo od něho, další plavci v pořadí podle kvalifikačních časů se zařazují střídavě vpravo a vlevo. Plavcům se stejným časem se dráha přidělí losem.

SW 3.1.3 Pokud se závod na 50 metrů uskuteční v 50 m bazénu, závod se může plavat podle rozhodnutí pořadatele buď z běžné startovní stěny k obrátkové straně nebo z obrátkové stěny ke startovní straně, v závislosti na tom, zda je k dispozici odpovídající časoměrné zařízení, místo pro startéra atd. Pořadatel musí dát závodníkům své rozhodnutí na vědomí dostatečně včas před startem závodu. Bez ohledu na to, z jaké strany je závod plaván, plavci budou nasazeni na dráhy stejně, jako kdyby byl závod odstartován a končil na startovní straně.


SW 3.2 Semifinále a finále

SW 3.2.1 Nasazování do semifinálových rozplaveb se řídí podle pravidla SW 3.1.1.2

SW 3.2.2 Nejsou-li žádné rozplavby, přidělují se dráhy plavcům v semifinále a finále podle ustanovení pravidla SW 3.1.2. Pokud se v závodě konaly rozplavby, přidělují se dráhy podle zásad uvedených v pravidle SW 3.1.2, avšak na základě časů dosažených v těchto rozplavbách.

SW 3.2.3 Dosáhnou-li plavci z jedné rozplavby nebo z různých rozplaveb na osmém nebo šestnáctém místě stejných časů s přesností na 1/100 sekundy, bude se konat rozplavání, v němž se určí, který plavec postoupí do příslušného finále. Toto rozplavání se může konat nejdříve hodinu poté, co všichni plavci, kterých se rozplavání týká, dokončili svou původní rozplavbu nebo v čase, na kterém se dohodnou vedoucí družstev s vrchním rozhodčím. Pokud je při rozplavání dosaženo stejných časů, musí následovat další rozplavání.
Pokud jsou vyhlašováni náhradníci pro postup do semifinále nebo finále a dosáhnou li závodníci na místech 1. a 2. náhradníka stejného času, musí se také uskutečnit rozplavání o určení pořadí.

SW 3.2.4 Odstoupí-li jeden nebo více závodníků z finálového závodu (finále A nebo B), budou na jejich místa zařazeni náhradníci podle umístění v rozplavbách. Takový závod musí být přelosován podle ustanovení pravidla SW 3.1.2 a vydány dodatky ke startovní listině, v nichž budou uvedeny všechny změny.

SW 3.3 Při ostatních soutěžích lze pro přidělování drah použít losování.


SW 4 START

SW 4.1 Start závodu v disciplinách volný způsob, prsa a motýlek a polohový závod se provádí skokem. Na dlouhý hvizd vrchního rozhodčího (SW 2.1.5) vystoupí plavci na startovní blok a zůstanou na něm stát. Na povel startéra "na místa", zaujmou neprodleně startovní postoj nejméně s jednou nohou na předním okraji startovního bloku. Na pozici rukou nezáleží. Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn (pistolí, klaksonem, nebo píšťalkou).

SW 4.2 Start závodu v disciplinách znak a polohová štafeta se provádí z vody. Po prvním dlouhém hvizdu vrchního rozhodčího (SW 2.1.5) skočí plavci okamžitě do vody. Na druhý dlouhý hvizd vrchního rozhodčího se plavci neprodleně připraví ke startu (uchopí se madel) (SW 6.1). Jakmile zaujmou všichni plavci startovní postoj, vydá startér povel "na místa". Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní povel.

SW 4.3 Při olympijských hrách, mistrovství světa a jiných soutěžích FINA musí být dán povel "na místa" v angličtině ("Take your marks") Audio Take your marks ve formátu MP3. , startovní povel musí být přenášen reproduktory umístěnými za každým startovním blokem.

SW 4.4 Každý plavec startující před zazněním startovního povelu bude diskvalifikován. Zazní-li startovní povel před vyhlášením diskvalifikace, pokračuje se v závodě a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po dokončení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena před startovním povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni a start bude opakován. Vrchní rozhodčí opakuje start tím, že začíná až dlouhým hvizdem. Pro znak druhým hvizdem, jak SW 2.1.5.

SW 4.5 V soutěžích, organizovaných v České republice může být pro kategorie žactva 12 let a mladší použito pravidlo dvou startů. Tato skutečnost musí být součástí rozpisu soutěže, případně protokolu o losování.

SW 4.6 Je-li použito pravidlo dvou startů, pak při prvním chybném startu v každé rozplavbě startér vrátí plavce a upozorní je, aby nestartovali před startovním povelem. Po prvním vráceném chybném startu bude diskvalifikován každý plavec, který bude startovat před startovním signálem. Zazní-li startovní signál před vyhlášením diskvalifikace, pokračuje se v závodě a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po dokončení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena před startovním povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni, startér jim připomene možnosti potrestání za chybný start a start bude opakován.
Signál chybného startu musí být stejného druhu jako startovní signál, vydává se však opakovaně a je doprovázen spuštěním záchytného lana. Rozhodne-li vrchní rozhodčí sám, že start byl chybný, zapíská na píšťalku. Na tento pokyn startér vydá signál chybného startu a spustí se záchytné lano.

SW 4.7 Přerušení startu, způsobené chybným rozhodnutím rozhodčího, selháním pistole, klaksonu či píšťalky se za chybný start nepovažuje.


SW 5 VOLNÝ ZPŮSOB

SW 5.1 V takto označené disciplině může závodník plavat jakýmkoli způsobem. V polohovém závodě a v polohové štafetě znamená volný způsob jakýkoli jiný způsob než znak, prsa nebo motýlek.

SW 5.2 Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla.

SW 5.3 Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody.


SW 6 ZNAK

SW 6.1 Plavci se seřadí ve vodě čelem ke startovní stěně, oběma rukama se přitom drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na něm nebo se opírat ohnutými prsty o jeho okraj.

SW 6.2 Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak během celého závodu, kromě provedení obrátek podle ustanovení pravidla SW 6.4. Normální poloha naznak dovoluje otáčení celého těla z vodorovné polohy až do 90 stupňů (nikoli však včetně). Poloha hlavy není rozhodující.

SW 6.3 Během závodu musí část těla plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno, aby se plavec úplně ponořil při obrátce, v průběhu posledního tempa a ve vzdálenosti ne větší než 15 m po startu a po každé obrátce. V tomto místě (15 m) musí hlava plavce protnout hladinu.

SW 6.4 Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny bazénu. Při obrátce mohou být ramena podélně přetočena na prsa, potom může být použit plynulý záběr jednou paží nebo oběma pažemi současně k zahájení obrátky. Plavec se musí vrátit do polohy na zádech při odrazu od stěny ve své dráze.

SW 6.5 V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak.


SW 7 PRSA

SW 7.1 Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi až ke stehnům, v průběhu něhož může být plavec ponořen. V průběhu tohoto prvního záběru paží je povolen jeden delfínový kop nohama, po němž následuje prsařský kop.

SW 7.2 Od začátku prvního záběru pažemi, po startu a po každé obrátce musí tělo plavce spočívat na prsou. Není dovoleno se kdykoliv během závodu otočit na záda. Od startu a po celou dobu závodu musí následovat jeden záběr pažemi a jeden kop nohama v tomto pořadí. Všechny pohyby pažemi musí být současné ve vodorovné poloze bez střídavých pohybů.

SW 7.3 Paže musí být vytrčeny současně vpřed od prsou na hladině vody, pod ní nebo nad vodou. Lokty musí být ponořeny pod vodou s výjimkou posledního záběru před obrátkou, v průběhu obrátky a při posledním záběru v cíli. Paže se musí vracet zpět na hladině nebo pod hladinou. Ruce nesmí při záběru překročit úroveň kyčlí, s výjimkou prvního tempa po startu a po každé obrátce.

SW 7.4 V průběhu každého celého cyklu (záběr paží a nohou) musí nějaká část hlavy plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu vody před tím, než se ruce plavce vytáčí směrem dovnitř v nejširší části druhého záběru. Všechny pohyby nohama musí být prováděny současně a ve stejné vodorovné rovině bez střídavých pohybů.

SW 7.5 Chodidla musí být v aktivní části kopu otočena směrem ven. Nůžkový pohyb, střídavý kop nebo pohyb nohou směrem dolů jako při delfínu není povolen s výjimkou pravidla SW 7.1. Chodidla plavce mohou protnout hladinu, pokud nenásleduje pohyb směrem dolů jako při delfínu.

SW 7.6 Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Hlava může být po posledním záběru paží před dohmatem na stěnu potopena za předpokladu, že protne hladinu vody v některém bodě během posledního úplného nebo neúplného tempa před dotykem.


SW 8 MOTÝLEK

SW 8.1 Od zahájení prvního záběru paží po startu a po každé obrátce musí tělo plavce zůstat v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na boku jsou povoleny. Je zakázáno v kterékoli fázi se přetáčet na znak.

SW 8.2 Plavec musí přenášet obě paže vpřed nad vodou a vést je vzad současně po celou dobu závodů s výjimkou pravidla SW 8.5.

SW 8.3 Všechny pohyby nohou nahoru a dolů musí být současné. Nohy nebo chodidla nemusí být ve stejné rovině, ale nejsou povoleny střídavé pohyby. Prsařský kop nohama není dovolen.

SW 8.4 Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Ramena musí zůstat ve vodorovné poloze až do okamžiku dohmatu.

SW 8.5 Při startu a obrátkách může plavec provést jeden nebo více kopů a jeden záběr pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zpět na hladinu. Plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody a plavec musí zůstat nad hladinou až do další obrátky nebo dokončení závodu.


SW 9 POLOHOVÝ ZÁVOD A POLOHOVÁ ŠTAFETA

SW 9.1 V polohovém závodě plave závodník čtyřmi plaveckými způsoby v tomto pořadí: motýlek, znak, prsa a volný způsob.

SW 9.2 V polohové štafetě plavou závodníci čtyřmi plaveckými způsoby v tomto pořadí: znak, prsa, motýlek a volný způsob.

SW 9.3 Každou část závodu je třeba dokončit v souladu s příslušným pravidlem pro daný plavecký způsob.


SW 10 ZÁVOD

SW 10.1 Všechny individuelní závody se musí konat odděleně pro muže a ženy

SW 10.2 V individuelním závodě musí závodník sám uplavat celou trať.

SW 10.3 Plavec musí dokončit závod ve stejné dráze, v jaké startoval.

SW 10.4 Ve všech disciplínách se musí plavec při obrátce dotknout obrátkové stěny bazénu. Obrátku musí provést na stěně, není dovoleno odrážet se při ní ode dna nebo udělat krok na dně bazénu.

SW 10.5 Postaví-li se závodník během závodu ve volném způsobu nebo během části štafetového závodu, plavané volným způsobem, na dno bazénu, nebude diskvalifikován - nesmí však chodit.

SW 10.6 Je zakázáno tahat se za dělící lajnu.

SW 10.7 Překáží-li plavec jinému plavci křížením jeho dráhy nebo jinak, musí být diskvalifikován. Dojde-li k porušení pravidel úmyslně, oznámí vrchní rozhodčí tuto záležitost federaci, která závod organizuje, a členskému svazu, za který provinivší se plavec závodí.

SW 10.8 Žádný z plavců nesmí při soutěžích používat nebo nosit na sobě žádný prostředek, který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost (například rukavice, plovací blány, ploutve atd.). Může však používat plavecké brýle. Žádný druh tejpovací pásky na těle plavce není dovolen.

SW 10.9 Každý plavec, který nepatří do probíhajícího závodu a vstoupí do vody dříve, než všichni závodníci závod dokončí, bude vyloučen z nejbližšího závodu, kterého se má v dané soutěži zúčastnit.

SW 10.10 Družstvo pro štafetový závod musí být tvořeno čtyřmi závodníky.

SW 10.11 Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly startovní blok dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny, bude družstvo diskvalifikováno.

SW 10.12 Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva, který není určen, aby plaval příslušný úsek, vstoupí do vody v průběhu závodu dříve, než všechna družstva ukončí závod, bude jeho štafeta diskvalifikována.

SW 10.13 Sestavu družstva pro štafetový závod a pořadí, v jakém budou závodníci plavat, je nutno určit ještě před startem závodu. Každý člen štafety smí v jednom závodě nastoupit jen jednou. Složení družstva pro štafetový závod může být jiné v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou všichni jeho členové zapsáni na seznamu plavců řádně přihlášených členským svazem (oddílem - klubem) pro tuto soutěž. Družstvo, které nepoplave v nahlášeném pořadí bude diskvalifikováno. Změna sestavy štafety je možná jen v případě písemně doložené lékařské omluvy.
Při soutěžích v ČR se souhlasem VR i bez doložené lékařské omluvy.

SW 10.14 Každý plavec musí po dokončení závodu nebo svého úseku ve štafetovém závodě co nejdříve opustit bazén tak, aby nepřekážel jinému plavci, který závod dosud nedokončil. Jinak musí být provinivší se plavec diskvalifikován. V případě štafetového závodu musí být diskvalifikováno jeho družstvo.

SW 10.15 Jestliže ohrozí chyba některého plavce naději na úspěch jiného plavce, má vrchní rozhodčí právo povolit poškozenému plavci start v následující rozplavbě. Dojde-li k provinění ve finále nebo v poslední rozplavbě, může vrchní rozhodčí nařídit opakování závodu.

SW 10.16 Není povoleno vedení závodníka ani používání zařízení nebo upravených pomůcek sloužících k tomuto účelu.


SW 11 MĚŘENÍ ČASU

SW 11.1 Činnost automatického časoměrného zařízení sledují pověření rozhodčí. Časy, zaznamenané automatickým časoměrným zařízením se použijí k určení vítěze, umístění ostatních plavců a ke stanovení časů, zaplavaných na všech drahách. Takto stanovená umístění a časy mají přednost před rozhodnutím cílových rozhodčích a časoměřičů. Dojde-li k poruše automatického časoměrného zařízení, nebo je-li jasně prokázáno, že je chyba na zařízení, nebo plavec neuvedl zařízení v činnost, platí rozhodnutí cílových rozhodčích a záznamy časoměřičů (viz SW 13.3).
Při soutěžích v ČR o tom, zda ustanovení tohoto pravidla bylo naplněno, rozhoduje vrchní rozhodčí na návrh vrchního časoměřiče. Průkazem této závady je jednoznačný rozpor mezi výsledky automatického měření času, rozhodnutí rozhodčích o pořadí v cíli a poloautomaticky resp. ručně měřenými časy na všech drahách, kterých se uvedený rozpor dotýká, příp. nápadný rozdíl mezi automatickým a ručním časem (min. 0,5 s).

SW 11.2 Používá-li se automatické zařízení, zaznamenávají se výsledky s přesností pouze na 1/100 sekundy. Je-li k dispozici měření času s přesností na 1/1000 sekundy, třetí číslice se nezapisuje ani nepoužívá ke stanovení času nebo umístění. Má-li několik plavců stejný čas na 1/100 sekundy, mají všichni i stejné umístění. Na elektronické výsledkové tabuli smějí být zaznamenány časy s přesností pouze na 1/100 sekundy.

SW 11.3 Každé časoměrné zařízení, jehož chod ovládá rozhodčí, se pokládá za stopky. U soutěží FINA musí mít použité stopky potvrzení o přesnosti měření. Pro soutěže v ČR schvaluje použité stopky komise rozhodčích nebo sekce plavání. Ručně naměřené časy se zaznamenávají na 1/100 sekundy, při soutěžích v ČR na 1/10 sekundy. Nepoužije-li se automatické časoměrné zařízení, určí se oficiální ručně měřené časy takto:

SW 11.3.1 Naměří-li dva ze tří časoměřičů stejný čas a třetí časoměřič jiný, považují se za platný oficiální čas shodně naměřené údaje.

SW 11.3.2 Naměří-li každý ze tří časoměřičů jiný čas, považuje se za oficiální platný čas ten prostřední.

SW 11.3.3 Pokud fungují pouze dvoje stopky ze tří, je výsledný čas stanoven jako průměr obou naměřených časů.

Při soutěžích v ČR platí:
Jestliže byly některému plavci naměřeny dva časy místo tří při obsazení jedním časoměřičem na dráze a dvěma náhradními časoměřiči, platí:
- horší čas, jsou-li oba naměřené časy od náhradních časoměřičů
- čas časoměřiče na dráze, je-li jeden z časů naměřen jím


SW 11.4 Dojde-li k diskvalifikaci plavce při závodě nebo po něm, zaznamená se jeho diskvalifikace do oficiálních výsledků, avšak bez uvedení nebo vyhlašování času a umístění.

SW 11.5 V případě diskvalifikace štafety se zaznamenávají do oficiálních výsledků časy správně zaplavaných úseků až do okamžiku diskvalifikace.

SW 11.6 Při štafetových závodech se do oficiálních výsledků zaznamenávají časy všech padesátimetrových a stometrových úseků zahajujících plavců.

SW 11.7 Úprava ručně naměřených časů při soutěžích v ČR

Jestliže se časy zaznamenané časoměřiči neshodují s pořadím stanoveným cílovými rozhodčími, je nutné časy upravit. Není dovoleno vyhlásit časy, které nejsou v souladu s pořadím stanoveným cílovými rozhodčími. Úpravu provádí vrchní časoměřič.

SW 11.7.1 Je-li čas druhého plavce lepší než čas plavce prvního, platí pro oba čas rovný průměru obou naměřených časů. Při počítání průměru časů se 5 setin zaokrouhluje na nejbližší nižší desetinu

(např. průměr (59,6 + 59,3):2 = 59,45 = 59,4)

SW 11.7.2 Stejně se upravuje čas plavce u celého dalšího pořadí, a to i když mají plavci cílovými rozhodčími stanoveno stejné umístění. Porovnávají se a průměry se vypočítávají vždy jen pro dvě místa, a to postupně od prvního směrem dolů.
Příklad:

Pořadí: Jméno: Čas:
1. A 59,6
2. B 59,5
3. C 59,4

Neprovádí se výpočet aritmetickým průměrem všech tří časů tj. (59,6 + 59,5 + 59,4) : 3 = 178,5 : 3 = 59,5 , nýbrž se upravuje postupně takto:

a) průměr A + B tj. (59,6 + 59,5) : 2 = 59,55 = 59,5. Pro oba plavce by měl platit čas 59,5. Tento čas je však horší než čas plavce C. Provede se proto dále:

b) průměr upraveného času B a naměřeného času C, tj. (59,5 + 59,4) : 2 = 59,45 = 59,4. Pro B a C by tedy měl platit upravený čas 59,4, který je však lepší než upravený čas A - 59,5, a proto provedeme dále:

c) průměr upraveného času A a upraveného času B tj. (59,5 + 59,4) : 2 = 59,45 = 59,4


SW 11.7.3 Jde-li o postup do semifinále a finále u plavců z téže rozplavby, kde časy byly upraveny podle pořadí cílových rozhodčích, postupují plavci podle tohoto pořadí. Jde-li o postup ze dvou, nebo více rozplaveb, postupují všichni plavci se stejným časem. Nestačí-li počet drah, musejí se plavci se stejným časem rozplavávat o postup.

SW 11.7.4 Při závodech plavaných přímo na čas se postupuje takto:
a) Plavci plavali v téže rozplavbě a dosáhli stejných časů, ale cíloví rozhodčí stanovili jejich pořadí; v tomto případě platí toto pořadí i pro sestavení celkového umístění v disciplině.
b) Plavci plavali v různých rozplavbách a dosáhli stejných časů. V celkovém umístění budou proto společně na stejných místech.
c) Dva plavci plavali se stejným časem, v téže rozplavbě (s určeným pořadím) a další dosáhli stejného času v jiných rozplavbách. V tomto případě se pořadí určené v jedné rozplavbě ruší a všichni plavci, kteří dosáhli stejných časů obsadí stejná místa.


SW 12 SVĚTOVÉ REKORDY

SW 12.1 Světové rekordy v padesátimetrovém bazénu se uznávají pro následující tratě a způsoby u mužů a žen:

Volný způsob 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů
Znak 100 a 200 metrů
Prsa 100 a 200 metrů
Motýlek 100 a 200 metrů
Polohový závod 200 a 400 metrů
Štafeta volný způsob 4 x 100 a 4 x 200 metrů
Polohová štafeta 4 x 100 metrů

SW 12.2 Světové rekordy v pětadvacetimetrovém bazénu se uznávají pro následující tratě a způsoby u mužů a žen:

Volný způsob 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů
Znak 50, 100 a 200 metrů
Prsa 50, 100 a 200 metrů
Motýlek 50, 100 a 200 metrů
Polohový závod 100, 200 a 400 metrů
Štafeta volný způsob 4 x 100 a 4 x 200 metrů
Polohová štafeta 4 x 100 metrů

SW 12.3 Členové družstva v závodě štafet musí mít všichni stejnou státní příslušnost.
Podrobná ustanovení pro překonání, hlášení a schvalování světových rekordů stanoví pravidla FINA SW 12.4 - SW 12.17. Podmínky pro České rekordy stanoví Soutěžní řád plavání ČSPS.


SW 13 AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ ČASU

SW 13.1 Použije-li se při soutěži zařízení pro automatické měření času (viz pravidlo FR 4), mají takto určená umístění, naměřené časy i výsledky kontroly správnosti předávek členů štafet přednost před rozhodnutím rozhodčích a ručně naměřenými časy časoměřiči.

SW 13.2 Pokud zařízení pro automatické měření v daném závodě u jednoho nebo více plavců při záznamu místa nebo času selže, pak:

SW 13.2.1 Zaznamenají se všechny automaticky naměřené časy a automaticky určená umístění.

SW 13.2.2 Zaznamenají se ručně naměřené časy a umístění určená rozhodčími.

SW 13.2.3 Oficiální pořadí bude určeno následovně:

SW 13.2.3.1 Plavci s časem a umístěním zaznamenaným automatickým zařízením náleží jeho relativní pořadí, při porovnávání s ostatními plavci s časem a umístěním zaznamenaným automatickým zařízením v daném závodě.

SW 13.2.3.2 Plavci, kterému nebylo automatickým zařízením zaznamenáno umístění, ale byl mu automatickým zařízením zaznamenán čas, bude stanoveno jeho relativní pořadí porovnáním jeho času naměřeného automatickým zařízením s časy naměřenými automatickým zařízením ostatním plavcům.

SW 13.2.3.3 Plavci, kterému nebylo automatickým zařízením zaznamenáno ani umístění, ani mu nebyl automatickým zařízením zaznamenán čas, bude stanoveno jeho relativní pořadí podle času zaznamenaného poloautomatickým zařízením nebo třemi digitálními stopkami.

SW 13.3 Oficiální čas bude určen následovně:

SW 13.3.1 Oficiální čas je čas všech plavců s časem zaznamenaným automatickým zařízením.

SW 13.3.2 Oficiální čas pro všechny plavce, kteří nemají čas zaznamenaný automatickým zařízením, je čas zaznamenaný poloautomatickým zařízením nebo třemi digitálními stopkami.

SW 13.4 Pro stanovení relativního pořadí výsledků kombinovaných rozplaveb závodu, postupujte následovně:

SW 13.4.1 Relativní pořadí všech plavců bude stanoveno porovnáním jejich oficiálních časů.

SW 13.4.2 Pokud plavec má oficiální čas stejný s oficiálními časy jednoho nebo více plavců, všichni plavci mající tento čas musí být v daném závodě na stejném místě (pořadí).

SW 13.5 Při závodech v České republice se postupuje podle následujících zásad:

SW 13.5.1 Dojde-li k poruše elektronického časoměrného zařízení, nebo plavec neuvedl zařízení v činnost, nebo je-li jasně prokázáno, že je chyba na zařízení, nebo plavec uvedl zařízení v činnost až dalším dotykem, platí rozhodnutí cílových rozhodčích a časoměřičů,

SW 13.5.2 Plavec nebude klasifikován (pro nedokončení závodu), neuvedl-li časoměrné zařízení v činnost a potvrdí-li časoměřič na dráze, že se plavec nedotkl cílové stěny,

SW 13.5.3 Plavec s pouze ručně naměřeným časem nesmí být zvýhodněn proti ostatním plavcům, jak v umístění v rozplavbě, tak v celkovém umístění.

SW 13.5.4 O zařazení plavce s pouze ručně naměřeným časem do pořadí a o možné úpravě jeho času rozhodne vrchní časoměřič takto:

a) Do záznamu časoměrného zařízení se zařadí plavec B s pouze ručně naměřeným časem, podle pořadí stanoveném cílovými rozhodčími (A,B,C)

b) Ručně naměřený čas plavce B bude zapsán beze změny, jestliže čas předcházejícího plavce A podle časomíry je lepší a čas následujícího plavce C podle časomíry horší (příklad: A - 59,26; B - 59,3; C - 59,31; pak B - 59,3 bez úpravy)

c) Ručně naměřený čas plavce B bude upraven na čas o jednu setinu horší než je čas předcházejícího plavce A s časem podle časomíry, pokud tento čas bude horší než čas B ručně naměřený (příklad: A - 59,26; B - 59,2; C: 59,31, pak upravený 59,27)

d) Ručně naměřený čas plavce B bude upraven na čas o jednu setinu lepší než čas následujícího plavce C s časem podle časomíry, pokud i tento čas bude lepší než čas B ručně naměřený (příklad: A - 59,26; B - 59,3; C: 59,29, pak upravený 59,28)

e) Zařazení plavce s pouze ručně naměřeným časem do celkového pořadí a možnou další úpravu jeho času, provede vrchní časoměřič s přihlédnutím k ručně naměřeným časům plavců z ostatních rozplaveb podle odstavce b) až d) (příklad: A - 59,26; B - 59,2 - upravený 59,27; E z jiné rozplavby 59,2 - podle časomíry 59,28; C - 59,31; výsledné pořadí a časy: A - 59,26; E - 59,28; B - další úprava 59,29; C - 59,31)

f) V ostatních případech rozhodne vrchní časoměřič v souladu s pravidlem SW 11.7