Pravidla pro vybavení závodiště

 

Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry a Mistrovství světa, tak i všech ostatní bazénů s cílem zajistit regulérnost plaveckých soutěží. Celá pravidla jsou k dispozici v originálním znění na www.fina.org


FR 2 PLAVECKÉ BAZÉNY

FR 2.1 Délka

FR 2.1.1 50,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí být celková délka bazénu mezi oběma panely 50,0 metrů.

FR 2.1.2 25,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí být celková délka bazénu mezi oběma panely 25,0 metrů.


FR 2.2 Rozměrové tolerance

FR 2.2.1 Odchylka od jmenovité délky bazénu 50,0 m je povolena plus 0,03 m, mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových stěn ve vzdálenosti od 0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.

FR 2.2.2 Odchylka od jmenovité délky bazénu 25,0 m je povolena plus 0,02 m, mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových stěn ve vzdálenosti od 0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.


FR 2.5 Dráhy musí být nejméně 2,0 m široké, na vnějších stranách první a poslední dráhy musí zbývat pruh o šířce nejméně 0,2 m.


FR 2.6 Dělící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich konce uchyceny na držáky zapuštěné v koncových stěnách bazénu. Dělící lana jsou opatřena plováky o průměru minimálně 0,05 m a maximálně 0,15 m, umístěnými těsně vedle sebe. Plováky do vzdálenosti 5,0 m od obou obrátkových stěn bazénu se musí lišit barvou od ostatních plováků. Mezi dráhami nesmí být více než jedno dělící lano. Dělící lana musí být pevně napnutá.


FR 2.7 Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních bloků nad hladinou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních bloků musí mít plochu nejméně 0,5 m x 0,5 m a musí být opatřen neklouzavým materiálem. Jeho sklon může dosahovat nejvýše 10°. Bloky mohou mít nastavitelnou zadní opěrku. Bloky musí být konstruovány tak, aby se plavec mohl při startu přidržet vpředu a po stranách. Při překročení tloušťky startovních bloků 0,04 m se doporučuje, aby na nich byly z obou bočních stran úchyty široké nejméně 0,1 m a aby přední strana bloku byla v šířce 0,4 m vyříznuta do hloubky 0,03 m od povrchu bloků. Držadla (madla) pro start na znak musí být umístěna ve výšce od 0,3 m do 0,6 m nad hladinou vody. Musí být rovnoběžná s povrchem čelní stěny bazénu a nesmějí z ní vyčnívat. Na straně bazénu, kde jsou instalovány startovní bloky, musí být hloubka vody ve vzdálenosti 1,0 m až 6,0 m od koncové stěny minimálně 1,35 m.


FR 2.8 Číslování - Každý startovní blok musí být na všech čtyřech stranách výrazně označen jasně viditelným číslem. Dráha číslo 1 nebo 0 je umístěna na pravé straně při pohledu ze startovní plošiny. Dotykové panely mohou být očíslovány v horní části.


FR 2.9 Ukazatele znakové obrátky - Lano s praporky musí být zavěšeno napříč bazénu ve výšce nejméně 1,8 m a nejvýše 2,5 m nad hladinou vody na pevných stojanech, umístěných 5,0 m od obou koncových stěn bazénu. Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových stěn bazénu musí být na obou stranách bazénu umístěny výrazné značky a podle možnosti i výrazné označení na dělících lanech.


FR 2.10 Lano pro zachycení chybného startu musí být zavěšeno napříč bazénu nejméně 1,2 m nad hladinou vody na pevných stojanech ve vzdálenosti 15,0 m od startovní stěny. Lano musí být na stojanech uchyceno takovým způsobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. Při spuštění musí lano účinně pokrýt všechny dráhy.


FR 2.11 Teplota vody musí být 25° - 28° Celsia. Hladina vody v bazénu musí být během soutěže udržována na stálé úrovni. Pohyb vody nesmí být viditelný. Pro dodržení hygienických předpisů, platných ve většině zemí, je povoleno vtékání a odtékání vody, pokud nevyvolá pozorovatelné proudění nebo víření.


FR 2.12 Osvětlení - Intenzita osvětlení nad startovními bloky a obrátkovou stěnou nesmí být nižší než 600 luxů.


FR 2.13 Vodicí pruhy musí mít tmavou kontrastní barvu a musí být umístěny na dně bazénu ve středu každé dráhy.

Šířka: minimálně 0,2 m, maximálně 0,3 m
Délka: 46,0 m u padesátimetrových bazénů
21,0 m u pětadvacetimetrových bazénů

Vodící pruhy musí končit 2,0 m před koncovými stěnami výrazným příčným pruhem, dlouhým 1,0 m a širokým stejně jako vodící pruhy. Na čelních stěnách bazénu nebo na dotykových panelech musí být umístěny vždy ve středu dráhy svislé pruhy, stejně široké jako vodící pruhy. Tyto pruhy musí sahat bez přerušení od horního okraje bazénu až na dno bazénu. Příčný pruh dlouhý 0,5 m musí být umístěn 0,3 m pod hladinou vody (měřeno uprostřed příčného pruhu).

Šířka dráhových vodicích pruhů, koncových a svislých pruhů A 0,25 m ±0,05
Délka cílových pruhů na čelních stěnách B 0,50 m
Hloubka do středu cílového pruhu na čelní stěně C 0,30 m
Délka příčných pruhů na vodicím dráhovém pruhu D 1,00 m
Šířka závodních drah E 2,00 m minimum, raději 2,50 m
Vzdálenost od konce vodícího dráhového pruhu k čelní stěně F 2,00 m
Dotyková deska G 2,40 m x 0,90 m x 0,01 m

cílové pruhy na čelních stěnách
bazén se závodními pruhy dotyková deska + konec vodícího dráhového pruhu

FR 3 PLAVECKÉ BAZÉNY PRO OLYMPIJSKÉ HRY A MISTROVSTVÍ SVĚTA

Pravidlo stanoví podmínky pro bazény, ve kterých se bude konat Mistrovství světa resp. Olympijské hry. Kompletní text je součástí Ročenky FINA a je k dispozici v sekretariátu ČSPS.


FR 4 AUTOMATICKÉ ČASOMĚRNÉ ZAŘÍZENÍ

FR 4.1 Automatické a poloautomatické časoměrné zařízení zaznamenává čas každého plavce a stanoví umístění v závodě. Čas se měří na 2 desetinná místa (1/100 sekundy). Instalované zařízení nesmí překážet plavcům při startech a obrátkách ani narušovat funkci oběhového systému bazénu.

FR 4.2 Časoměrné zařízení:

FR 4.2.1 Musí být uváděno v činnost startérem,

FR 4.2.2 Nesmí mít, pokud možno, položeny žádné kabely na okraji bazénu,

FR 4.2.3 Musí být schopno zaznamenat všechny informace pro každou dráhu a zobrazit je podle umístění a podle dráhy,

FR 4.2.4 Musí umožňovat jednoduché digitální odečítání času plavce.


FR 4.3 Startovací zařízení

FR 4.3.1 Startér musí mít k dispozici mikrofon pro vydávání pokynů.

FR 4.3.2 Používá-li startér startovní pistoli, musí být vybavena přenosovým měničem.

FR 4.3.3 Mikrofon i přenosový měnič musí být napojeny na reproduktory, umístěné u každého startovního bloku, aby všichni plavci slyšeli pokyny startéra a startovní povel současně.


FR 4.4 Dotykové panely automatického časoměrného zařízení

FR 4.4.1 Minimální rozměry dotykových panelů musí být:

šířka 2,4 m, výška 0,9 m, maximální tloušťka 0,01 m. Musí vyčnívat 0,3 m nad hladinu vody a zasahovat 0,6 m pod hladinu. Zařízení v jednotlivých dráhách musí být připojeno samostatně, aby bylo možné je jednotlivě ovládat. Povrch panelů musí mít jasnou barvu a musí na něm být vyznačeny vodicí pruhy předepsané pro čelní stěny bazénu.

FR 4.4.2 Instalace - dotykové panely musí být nainstalovány v pevné poloze ve středu drah. Panely mohou být přenosné, aby je provozovatel bazénu mohl odstranit v době, kdy se nekonají žádné závody.

FR 4.4.3 Citlivost - Citlivost dotykových panelů musí být taková, aby zařízení nemohlo uvést v činnost víření vody, ale aby je uvedl v činnost lehký dotyk rukou. Panely musí mít citlivou horní hranu.

FR 4.4.4 Značení - Značení na panelech musí souhlasit s existujícím značením v bazénu a musí je překrývat. Obvod a hrany panelů musí být označeny černým pruhem o šířce 0,025 m.

FR 4.4.5 Bezpečnost - Panely musí být zabezpečeny proti možnosti úrazu elektrickým proudem a nesmí mít ostré hrany.

FR 4.5 Při použití poloautomatického časoměrného zařízení stiskne časoměřič tlačítko v okamžiku dotyku plavce v cíli.

FR 4.6 Automatické časoměrné zařízení má nejméně toto příslušenství a funkce:

FR 4.6.1 Tisk všech informací včetně možnosti vyvolat je znovu při následujícím závodě,

FR 4.6.2 Výsledková tabule pro diváky,

FR 4 6.3 Sledování odskoku při štafetovém závodě s přesností na 1/100 sekundy,

FR 4.6.4 Automatické zaznamenávání dotyku,

FR 4.6.5 Odpočítávání úseků,

FR 4.6.6 Souhrnné počítačové výsledky,

FR 4.6.7 Korekce chybného dotyku,

FR 4.6.8 Možnost provozu s automaticky dobíjenými bateriemi.

FR 4.7 Při olympijských hrách a mistrovstvích světa je nezbytné ještě následující příslušenství:

FR 4.7.1 Výsledková tabule pro diváky musí obsahovat nejméně dvanáct řádků po osmatřiceti znacích, všechny musí být schopné zobrazovat jak písmena, tak čísla. Každý znak musí být vysoký nejméně 0,28 m. Systém musí být schopen posouvat řádky nahoru nebo dolů, musí mít možnost blikání. Na tabuli musí být vidět průběžný čas,

FR 4.7.2 Musí být k dispozici klimatizované řídící centrum o rozměrech nejméně 6,0 m x 3,0 m, umístěné 3,0 až 5,0 m od cílové stěny, odkud musí být po celou dobu závodu nerušený výhled na cílovou stěnu. Vrchní rozhodčí musí mít během soutěže do řídícího centra snadný přístup. Ve zbývající době musí být možno řídící centrum zabezpečit,

FR 4.7.3 Systém videonahrávání,

FR 4.8 Poloautomatické časoměrné zařízení se může použít jako podpora automatického časoměrného zařízení při závodech FINA a jiných významných závodech, jsou-li k dispozici tři tlačítka na jednu dráhu a každé tlačítko ovládá jiný rozhodčí (v tom případě není třeba stanovit další cílové rozhodčí). Jedno z tlačítek může ovládat obrátkový rozhodčí,

FR 5 - FR 13 Nevztahuje se na plavání.


FR 14 HYGIENA BAZÉNU

FR 14.1 V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti osob, používajících plavecká zařízení při rekreaci, tréninku a soutěžích je třeba věnovat pozornost nedostatkům, které se mohou v bazénech projevit při nedodržování lékařských a hygienických zásad a požadavků. Kožním onemocněním i nemocem dýchacího a trávicího ústrojí lze často zabránit přijetím vhodných hygienických opatření. Nestačí však, že je voda v bazénu zdravotně nezávadná, musí také odpovídat estetickým požadavkům.

FR 14.2 Předpis FINA uvádí doporučená bakteriologická a chemická kriteria pro kvalitu vody v bazénech.

Závazné hodnoty bakteriologických a chemických ukazatelů pro bazény v České republice předepisuje směrnice hygienického orgánu.