Pravidla plavání v otevřených vodách

 

OWS 1 Definice

OWS 1.1 Plavání v otevřených vodách (OPEN WATER SWIMMING) je definováno jako jakýkoli závod, který se uskuteční v řece, jezeře, moři nebo vodních kanálech s výjimkou závodů na 10km.

OWS 1.1.1 MARATÓN (MARATHON SWIMMING) je definován jako jakýkoli závod na otevřené vodě na 10 km a delší.

OWS 1.2 Věkový limit pro všechny soutěže FINA na otevřené vodě by měl být minimálně 14 let.

OWS 1.2.1 Pro soutěže na otevřené vodě v České republice je minimální věkový limit 10 let s omezeními dle pravidla OWS 5.5.2.


OWS 2 ROZHODČÍ

OWS 2.1 Při závodech na otevřené vodě je ustanoven zpravidla tento sbor rozhodčích:
vrchní rozhodčí
zástupce vrchního rozhodčího
vrchní časoměřič plus tři časoměřiči
vrchní cílový rozhodčí plus dva cíloví rozhodčí
komisař bezpečnosti
lékař závodu
komisař trati
traťový rozhodčí
doprovodný rozhodčí (jeden na každého závodníka) vyjma závodů na 10 km a méně
obrátkový rozhodčí (jeden na každé změně trasy)
startér
hlasatel
zapisovatel

OWS 2.2 Pro soutěže v České republice jmenuje pořadatel minimálně tento sbor rozhodčích:
vrchní rozhodčí
vrchní časoměřič
časoměřič
vrchní cílový rozhodčí
potřebný počet obrátkových rozhodčích
komisař bezpečnosti
lékař, nebo vyškolený profesionální zdravotník

OWS 2.2.1 Některé funkce je možno v případě potřeby účelně slučovat. Vrchní rozhodčí však může vykonávat pouze funkci startéra. Časoměřič, obrátkový rozhodčí a rozhodčí na trati může vykonávat jen funkci spojenou s povinnostmi, jež nespadají do doby od startu do doplavání posledního plavce dané discipliny, a podobně cílový rozhodčí nemůže vykonávat funkci spojenou s povinnostmi, spadajícími do doby mezi doplaváním prvního a posledního plavce dané discipliny.


OWS 3 POVINNOSTI ROZHODČÍCH

Vrchní rozhodčí

OWS 3.1 Plně řídí všechny rozhodčí, schvaluje jejich jmenování do funkcí a vydává jim pokyny týkající se všech zvláštních ustanovení nebo předpisů pro danou soutěž. Uplatňuje všechna pravidla a rozhodnutí FINA (ČSPS) a rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu soutěže, discipliny a závodu, jejichž konečné řešení není upraveno pravidly, rozpisem soutěže nebo jinými předpisy.

OWS 3.2 Je oprávněn kdykoliv zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel FINA (ČSPS).

OWS 3.2.1 Může, v případě nebezpečných podmínek, které ohrožují bezpečnost plavců a rozhodčích, v součinnosti s rozhodčím odpovědným za bezpečnost, ukončit závod.

OWS 3.3 Rozhoduje o všech protestech vztahujících se k probíhající soutěži.

OWS 3.4 Rozhoduje v případech, kdy rozhodnutí cílových rozhodčích nesouhlasí s naměřeným časem.

OWS 3.5 Oznamuje plavcům zdvižením vlajky a krátkými hvizdy píšťalkou, že se blíží okamžik startu, a jakmile uzná, že jsou plavci připraveni, dá skloněním vlajky směrem na startéra pokyn k zahájení závodu.

OWS 3.6 Diskvalifikuje plavce za porušení pravidel, které sám zjistil, nebo které mu bylo oznámeno oprávněnými rozhodčími.


Zástupce vrchního rozhodčího

OWS 3.7 Zajišťuje, aby všichni rozhodčí potřební pro řízení závodu nebo soutěže byli na svých místech. Se souhlasem vrchního rozhodčího může pověřit náhradníky za rozhodčí, kteří jsou nepřítomni, neschopni činnosti, nebo u nichž bylo zjištěno, že nepracují dobře. Považuje-li to za potřebné, může pověřit i další rozhodčí.

OWS 3.8 Před startem závodu přebírá hlášení od , komisaře tratě a komisaře bezpečnosti a informuje vrchního rozhodčího o jejich obsahu nejpozději 15 minut před plánovaným startem závodu.

OWS 3.9 Losuje umístění doprovodných rozhodčích v jednotlivých člunech.


Startér

OWS 3.10 Před startem zaujme takové stanoviště, aby jej všichni závodníci jasně viděli.

OWS 3.11 Na pokyn vrchního rozhodčího zvedne výraznou vlajku do svislé polohy.

OWS 3.12 Mávne napjatou paží, v níž drží vlajku, směrem dolů a zároveň vydá zvukový signál.


Vrchní časoměřič

OWS 3.13 Přidělí nejméně tři časoměřiče na jejich místa u startu a cíle.

OWS 3.14 Zajistí kontrolu a seřízení hodinek všech rozhodčích podle oficiálního času 15 minut před startem závodu.

OWS 3.15 Vybere od každého časoměřiče tiskopisy (startovní lístky) se zaznamenanými časy jednotlivých plavců a v případě potřeby zkontroluje jejich stopky.

OWS 3.16 Zaznamená nebo potvrdí oficiální čas na startovním lístku každého plavce.


Časoměřiči

OWS 3.17 Měří čas každého přiděleného plavce. Stopky musí být ověřeny podle požadavku řídícího orgánu.

OWS 3.18 Při startovním signálu spustí stopky a zastaví je jedině na pokyn vrchního časoměřiče.

OWS 3.19 Ihned po doplavání každého závodníka zaznamená čas a startovní číslo závodníka na startovní lístek a předá jej vrchnímu časoměřiči.

OWS 3.19.1 Je-li trať vedena po okruzích, zaznamenávají časoměřiči i mezičasy každého závodníka.

Poznámka: Používá-li se zařízení pro automatické měření času, musí se zároveň časy měřit ručně výše popsaným způsobem.


Vrchní cílový rozhodčí

OWS 3.20 Určí místo každému z cílových rozhodčích.

OWS 3.21 Po závodě převezme od všech cílových rozhodčích podepsané cílové záznamy, určí výsledné umístění a předá je neprodleně vrchnímu rozhodčímu.


Cíloví rozhodčí (tři, jeden z nich je vrchním cílovým rozhodčím)

OWS 3.22 Jsou umístěni na cílové čáře tak, aby měli po celou dobu nerušený výhled na cíl.

OWS 3.23 Po doplavání každého plavce zaznamenají jeho umístění tak, jak je viděli.

Poznámka: Cíloví rozhodčí nesmějí ve stejné disciplíně působit jako časoměřiči.


Doprovodní rozhodčí

OWS 3.24 Jsou umístěni v doprovodném člunu přiděleném losováním bezprostředně před startem, aby mohli po celou dobu závodu sledovat přiděleného plavce.

OWS 3.25 Zajišťují po celou dobu závodu dodržování pravidel, jejich porušení písemně zaznamenají a při nejbližší příležitosti ohlásí vrchnímu rozhodčímu.

OWS 3.26 Mají právo nařídit plavci, aby po uplynutí časového limitu, stanoveného vrchním rozhodčím, ukončil závod a opustil vodu.

OWS 3.27 Dbají, aby jim přidělený plavec nevyužíval nedovolených výhod nebo nesportovně nebránil v závodě ostatním plavcům. Vyžaduje-li to situace, upozorní plavce, aby dodržoval odstup od ostatních plavců.


Obrátkoví rozhodčí

OWS 3.28 Jsou rozmístěni tak, aby zajistili dodržování všech změn trati všemi závodníky podle rozpisu závodu a informacích o závodě předaných na schůzce před startem.

OWS 3.29 Zaznamenají jakékoli porušení pravidel pro provedení obrátky na jim předané záznamní lístky a hvizdem na píšťalku oznámí přestupek doprovodnému rozhodčímu v okamžiku, kdy k porušení pravidel došlo.

OWS 3.30 Ihned po skončení závodu předají podepsané záznamní lístky vrchnímu cílovému rozhodčímu.


Komisař bezpečnosti

OWS 3.31 Odpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny aspekty bezpečnosti spojené s provedením závodu.

OWS 3.32 Zkontroluje celou trať se zvláštním zaměřením na oblast startu a cíle, zda je bezpečná a zda na ní nejsou žádné překážky.

OWS 3.33 Odpovídá za zajištění dostatečného počtu motorových bezpečnostních plavidel na dobu závodu, aby mohla v případě potřeby pomoci doprovodným člunům.

OWS 3.34 Před konáním závodů předá všem plavcům graf přílivu, proudů, z něhož bude zřejmá doba změn přílivu-odlivu na trati a vliv přílivu-odlivu nebo proudu na pohyb plavce na trase závodu.

OWS 3.35 Spolu s lékařem závodu upozorňuje vrchního rozhodčího, nejsou-li podle jejich názoru podmínky vhodné pro konání závodu, a navrhuje změnu trasy nebo způsobu vedení závodu.


Lékař závodu

OWS 3.36 Odpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny zdravotní záležitosti týkající se soutěže a závodníků.

OWS 3.37 Informuje místní zdravotnická zařízení o charakteru soutěže a zajistí, aby v případě jakékoli nehody mohli být postižení co nejrychleji převezeni do zdravotnických zařízení.

OWS 3.37.1 Zajišťuje lékařskou preventivní prohlídku všech závodníků před zahájením soutěže a hlásí vrchnímu rozhodčímu a pořadateli všechny, kteří podle jeho názoru nejsou schopni závodit. Vrchní rozhodčí má právo odvolat takto ohlášené plavce ze závodu.

OWS 3.38 Spolu s komisařem bezpečnosti upozorňuje vrchního rozhodčího na nevhodné podmínky pro konání závodu a navrhuje změnu trasy nebo způsobu vedení závodu.


Komisař trati

OWS 3.39 Odpovídá řídícímu výboru, resp. pořadateli, za správné vytýčení trasy.

OWS 3.40 Ručí za správné vyznačení prostoru startu a cíle, správnou instalaci veškerých zařízení a jejich způsobilost k provozu.

OWS 3.41 Ručí za správné vyznačení všech změn trasy (obrátek) a jejich osazení příslušnými rozhodčími před zahájením závodu.

OWS 3.42 Před zahájením soutěže prohlédne spolu s vrchním rozhodčím a komisařem bezpečnosti trasu a její značení.

OWS 3.43 Zajistí, aby obrátkoví rozhodčí byli před startem závodu na svých místech, a ohlásí jejich připravenost zástupci vrchního rozhodčího.


Traťový rozhodčí

OWS 3.44 Shromáždí a připraví závodníky před každým závodem a zajistí vhodné prostory pro všechny závodníky v cíli.

OWS 3.45 Ručí za správné označení každého závodníka startovním číslem a za to, že všichni plavci mají ostříhané nehty a nenastupují do závodu se šperky nebo hodinkami.

OWS 3.46 Zkontroluje přítomnost všech plavců ve shromažďovacím prostoru v požadovaném čase před startem závodu.

OWS 3.47 Ve vhodných intervalech informuje plavce a činovníky o čase zbývajícím do startu závodu až do pěti minut před startem, potom oznamuje vždy uplynutí jedné minuty.

OWS 3.48 Odpovídá za odvoz všeho ošacení a výbavy plavců z prostoru startu do prostoru cíle a za jeho zabezpečení.

OWS 3.49 Zajišťuje, aby všichni závodníci po vystoupení z vody v cíli měli základní vybavení požadované pro jejich pohodlí, pokud není v tu dobu v cíli jejich vlastní doprovod.


Zapisovatel

OWS 3.50 Zapisuje odstoupení ze závodu, vypisuje výsledky do oficiálních formulářů a podle potřeby vede záznamy pro ocenění družstev.


Doprovodník

OWS 3.51 Pro soutěže v ČR může být ustanoven na místo doprovodného rozhodčího doprovodník.

OWS 3.52 Doprovodník musí být obeznámen se záchranou tonoucích a poskytováním první pomoci.

OWS 3.53 Nepustí plavce s dohledu od startu až do dokončení závodu. Udržuje loď po boku plavce ve vzdálenosti 5 - 10 m od plavce, kromě doby nutné pro občerstvení a v prostoru startu, cíle a obrátek, avšak ani tam se nevzdálí plavci více než 50 m.

OWS 3.54 Doprovodník musí být vybaven tak, aby za každých okolností mohl poskytnout plavci potřebnou pomoc.


OWS 4 START

OWS 4.1 Všechny závody na otevřené vodě musí být zahájeny startem, při kterém stojí všichni závodníci na pevné plošině nebo ve vodě hluboké tak, aby mohli na startovní signál zahájit závod.

OWS 4.1.1 Pokud se startuje z pevné plošiny, je plavcům určena pozice na plošině losem.

OWS 4.2 Traťový rozhodčí informuje závodníky a rozhodčí o čase zbývajícím do startu ve vhodných intervalech; v posledních pěti minutách v minutových intervalech.

OWS 4.3 Při vyšším počtu přihlášených závodníků může být oddělen start kategorie mužů a kategorie žen. Muži vždy startují dříve než ženy.

OWS 4.4 Startovní čára musí být jasně vyznačena buď zařízením nad hlavami plavců, nebo odstranitelným zařízením na hladině.

OWS 4.5 Vrchní rozhodčí oznámí zdvihnutím vlajky v napjaté paži a krátkými hvizdy na píšťalku, že je start připraven, a předá řízení závodu startérovi tím, že na něho ukáže vlajkou.

OWS 4.6 Startér musí stát tak, aby jej všichni závodníci zřetelně viděli.

OWS 4.6.1 Na startérův pokyn "na místa" (angl. "take your marks") musí plavci zaujmout startovní polohu s alespoň jednou nohou na okraji plošiny.

OWS 4.6.2 Startér vydá startovní signál v okamžiku, kdy považuje všechny plavce za připravené ke startu.

OWS 4.7 Startovní signál musí být vydán jak akusticky, tak vizuálně.

OWS 4.8 Pokud je Vrchní rozhodčí přesvědčen o tom, že některý závodník získal na startu nesportovní výhodu, bude mu udělena žlutá nebo červená vlajka podle pravidla OWS 6.3.

OWS 4.9 Všechny doprovodné čluny musí být před startem rozestaveny tak, aby nepřekážely žádnému závodníkovi. Přibližují-li se ke svému plavci zezadu, musí plout tak, aby neprojížděly polem plavců.

OWS 4.10 Startuje-li kategorie žen a kategorie mužů (nebo závody na různých tratích) současně, považují se ve všech ostatních ohledech takové závody za samostatný závod.


OWS 5 MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODU

OWS 5.1 Mistrovství světa a soutěže FINA se konají na tratích 25 kilometrů, 10 kilometrů a 5 kilometrů na místě a trase schválené FINA.

OWS 5.1.1 Závody v ČR se mohou konat na trasách jednosměrných, na trasách vedených v obou směrech, nebo na okruzích. Okruh musí mít délku alespoň 1/10 tratě.

OWS 5.1.2 Závody v ČR se konají na tratích 1, 3, 5, 10, 15, 20 nebo 25 km.

OWS 5.1.3 V závodech vedených po jednosměrné trase delší než 5 km, nebo vedených po okruhu delším než 2,5 km, nebo vedených tak, že plavec se může vzdálit od místa možného výstupu více než 100 m, a to zvláště při obtížných klimatických podmínkách, je nutné aby byl každý závodník doprovázen loďkou s doprovodníkem. Za příznivých povětrnostních podmínek může pořadatel zajistit bezpečnost závodníků jiným vhodným způsobem.

OWS 5.2 Trať závodu musí být vytýčena ve vodě pouze s mírnými proudy, nebo mírným přílivem/odlivem, a to slané i sladké.

OWS 5.3 Příslušné místní zdravotní a bezpečnostní úřady musí vydat potvrzení o vhodnosti využití daného místa ke konání závodů v dálkovém plavání. Potvrzení musí obsahovat údaje o čistotě vody a bezpečnosti tratě.

OWS 5.4 Minimální hloubka vody po celé trase závodu musí být 1,40 metru.

OWS 5.5 Voda musí mít teplotu minimálně 16°C. Teplota se kontroluje v den konání závodu, 2 hodiny před startem uprostřed tratě v hloubce 40 cm. Měření teploty se provádí za přítomnosti komise, složené z rozhodčího, člena organizačního výboru a jednoho trenéra zúčastněných družstev, určeného při technické schůzce.

OWS 5.5.1 Při závodech v ČR musí mít voda minimální teplotu 14°C. Při teplotách pod 16°C se plave maximálně 10km, při teplotách pod 15°C max. 5km.

OWS 5.5.2 Při závodech mládeže v ČR platí následující omezení:

průměrná teplota vody (°C) 17,9 a méně 18,0 a více
max. délka trati dorostu 50 % 25 000 m
st. žactva 50 % 5 000 m
ml. žactva 50 % 3 000 m
Při teplotách pod 16°C nejsou závody žákovských kategorií povoleny a dorostenecké kategorie mohou plavat maximálně 2,5km. Při teplotách pod 15°C nejsou povoleny ani závody dorosteneckých kategorií.

OWS 5.6 Všechny obrátky a změny směru trasy musí být jasně vyznačeny.

OWS 5.7 Na každé změně směru trasy musí být umístěno zřetelně označené plavidlo nebo plošina s obrátkovým rozhodčím tak, aby nebránily plavcům v pohledu na obrátku.

OWS 5.8 Všechna zařízení, plavidla a plošiny rozhodčích na obrátce musí být bezpečně ukotvena, aby jimi nemohl pohybovat proud, příliv, odliv nebo vítr.

OWS 5.9 Poslední úsek před cílem musí být jasně vymezen značkami výrazné barvy.

OWS 5.10 Cíl musí být jasně vymezen a označen svislou rovinou.


OWS 6 ZÁVOD

OWS 6.1 Všechny soutěže v otevřené vodě se plavou volným způsobem.

OWS 6.2 Doprovodní rozhodčí dávají pokyn plavci, který, podle jejich názoru, získává nedovolenou výhodu z udávání tempa nebo vezení se na vlně z doprovodné lodě, aby se vzdálili od lodi.

OWS 6.3 Diskvalifikační procedura

OWS 6.3.1 Pokud plavec nebo jeho doprovodné plavidlo, podle názoru vrchního rozhodčího nebo jeho zástupce, získává výhodu překážením jinému plavci, úmyslnou srážkou či záměrným kontaktem s jiným plavcem, udáváním tempa, vezením se či taháním, použije se následující procedura:

První přestupek:

Musí být zdvižena žlutá vlajka spolu s číslem plavce signalizující a oznamující plavci přestupek.

Druhý přestupek:

Vrchní rozhodčí (viz. OWS 3.6) musí zdvihnout červenou vlajku spolu s číslem plavce signalizující a oznamující plavci druhé porušení pravidel. Plavec je diskvalifikován. Musí neprodleně opustit vodu (na doprovodnou loď) a nepokračovat v závodě.

OWS 6.3.2 Pokud podle názoru vrchního rozhodčího je konání plavce nebo jeho doprovodného plavidla nesportovní, vrchní rozhodčí musí plavce ihned diskvalifikovat v souladu s předpisy FINA.

OWS 6.4 Doprovodné lodě musí manévrovat tak, aby nepřekážely jiným plavcům ani se nedostaly přímo před ně a neposkytly jim nedovolenou výhodu udávání tempa, tažení či vezení se.

OWS 6.5 Doprovodné lodě se musí snažit udržovat stálou polohu tak, aby plavec byl na úrovni středu lodi, nebo před ním.

OWS 6.6 Stání na dně během závodu není důvodem k diskvalifikaci plavce, plavec však nesmí chodit nebo skákat.

OWS 6.7 S výjimkou ustanovení pravidla OWS 6.6 nesmí být plavcům poskytnuta pomoc z jakéhokoli pevného nebo plovoucího objektu. Závodníci se nesmějí úmyslně dotýkat doprovodné lodi, ani se jich nesmí dotýkat jejich doprovodná loď, nebo její posádka.

OWS 6.7.1 Poskytnutí pomoci plavci oficiálním lékařem závodu v případě zřejmého vyčerpání je vždy nadřazeno pravidlu o diskvalifikaci z důvodu úmyslného kontaktu s plavcem.

OWS 6.8 V každé doprovodné lodi musí být: doprovodný rozhodčí, doprovázející osoba podle plavcova výběru a minimální posádka potřebná pro obsluhu doprovodného plavidla.

Při domácích soutěžích může být jako doprovodná loď použita veslice nebo kajak, která je obsluhována pouze doprovodníkem. I pro takovou loď platí příslušná pravidla z této kapitoly.

OWS 6.9 Žádnému plavci není dovoleno používat prostředky, které by napomáhaly jeho rychlosti, vytrvalosti či schopnosti plavat. Může však používat plavecké brýle, maximálně dvě čepičky, nosní svorku a ucpávky do uší.

OWS 6.10 Plavci smějí používat vazelinu nebo jiné podobné látky, pokud nejsou podle názoru vrchního rozhodčího posouzeny jako nepřiměřené.

OWS 6.11 Vedení plavce (udávání tempa) jinou osobou ve vodě není dovoleno.

OWS 6.12 Koučování a instruování plavce jeho doprovodníkem v doprovodné lodi je dovoleno. Hvízdání na doprovodné lodi není přípustné.

OWS 6.13 Při přijímání občerstvení mohou plavci využít pravidla OWS 6.6, pokud tím není narušeno pravidlo OWS 6.7.

OWS 6.14 Všichni plavci musí své startovní číslo zřetelně viditelné, vyhotovené vodě odolnou barvou na horní části zad a na pažích.

OWS 6.15 Každá doprovodná loď musí být označena startovním číslem plavce, snadno viditelným z obou stran lodi, a národní vlajkou plavcovi Federace.

OWS 6.16 Všichni závodníci musí mít zřetelně vyznačena svá startovní čísla, rovněž doprovodná loď musí být označena číslem závodníka.

OWS 6.16.1 Ve všech závodech se uplatňuje časový limit po doplavání prvního závodníka:

Závody do 25 km, 30 minut
Závody na 25 km, 60 minut
Závody nad 25 km, 120 minut

OWS 6.16.2 Závodníci, kteří nedokončí závod do uplynutí těchto limitů musí ukončit závod a opustit vodu vyjma těch, kterým vrchní rozhodčí povolí závod dokončit mimo časový limit, ovšem bez možnosti získat body či ceny.

OWS 6.16.3 Při závodech v ČR jsou limity určeny rozpisem v STD. V případě nepřízně počasí je určuje před závodem vrchní rozhodčí.

OWS 6.17 Přerušení závodu z bezpečnostních důvodů

OWS 6.17.1 V případě přerušení závodů na 10km nebo méně z bezpečnostních důvodů, bude závod opět zahájen od začátku v nejbližší možné době.

OWS 6.17.2 V případě přerušení závodu delšího než 10km z bezpečnostních důvodů, kde vedoucí závodník dokončil minimálně 3 závodu, bude konečné pořadí určeno vrchním rozhodčím. Pokud vedoucí závodník nedokončil 3 závodu, bude závod opět zahájen od začátku v nejbližší možné době.

OWS 6.17.3 Při závodech v ČR určuje ve všech případech přerušení závodu pořadí vrchní rozhodčí.


OWS 7 CÍL ZÁVODU

OWS 7.1 Prostor vedoucí k cíli musí být zřetelně vyznačen řadami bójí. Prostor mezi bójemi se směrem k cíli zužuje. V cílovém prostoru musí být umístěny bezpečnostní čluny, aby zajistily, že se do něj dostanou pouze pověřená plavidla.

OWS 7.2 Jako cílové zařízení je možné použít svislou stěnu, širokou alespoň 5 metrů, upoutanou k plovacímu zařízení, bezpečně ukotvenou, aby jí nemohl pohybovat vítr, příliv, odliv ani plavec, který do ní narazí. Cíl závodu by měl být filmován a zaznamenáván na video systém s možností pomalého zpětného přehrávání včetně časomíry.

OWS 7.2.1 Pokud se k měření závodu používá automatická časomíra, podle pravidla SW 11, musí mít časomíra zabudovaný mikročipový radiolokační odpovídač. Použití mikročipového radiolokačního odpovídače je povinné pro závody na Mistrovství světa a Olympijských hrách. Časomíra s mikročipovým radiolokačním odpovídačem musí zaznamenávat oficiální čas v desetinách sekund. Konečné umístění bude určeno vrchním rozhodčím na základě zprávy cílových rozhodčích a cílového videa.

OWS 7.2.2 Plavec je povinen nést mikročipový transpondér na každém zápěstí po celou dobu závodu. Pokud závodník ztratí transpondér, doprovodný rozhodčí neprodleně informuje vrchního rozhodčího, který dá pokyn zodpovědnému rozhodčímu na trati k výměně transpondéru. Plavec, který dokončí závod bez transpondéru, bude diskvalifikován.

OWS 7.3 Cíloví rozhodčí a časoměřiči musí být umístěni tak, aby mohli neustále sledovat cíl. Do prostoru pro cílové rozhodčí a časoměřiče smějí vstupovat pouze tito rozhodčí.

OWS 7.4 Je třeba zajistit, aby plavcův doprovodník mohl vystoupit z doprovodného člunu tak, aby se mohla setkat s plavcem, jakmile plavec vystoupí z vody.

OWS 7.5 Při vystupování z vody mohou někteří plavci požadovat pomoc. Je možné se jich dotýkat nebo je vytahovat z vody pouze tehdy, když je na nich jasně vidět, že potřebují pomoc, nebo když o ni požádají.

OWS 7.6 Při vystupování z vody musí plavce prohlédnout některý člen zdravotnického týmu. Je třeba připravit židli, na kterou si plavec při kontrole sedne.

OWS 7.7 Jakmile člen zdravotnického týmu plavce prohlédne a propustí, musí mít plavec ihned přístup k občerstvení.